Obchodní podmínky


Obchodní podmínky
OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí Zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Veškeré osobní údaje o zákaznících jsou důvěrné a je s nimi podle toho nakládáno.

1.ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů. Není-li s výrobkem dodán záruční list, platí zákonem stanovaná záruční lhůta.


2.REKLAMACE

Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, není-li viditelně poškozena. Pokud je zásilka poškozena, kupující zásilku nepřevezme.
Podle zákona č. 367/2000 Sb. má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. V tom případě je nutné nepoškozené zboží v původním obalu s veškerých příslušenstvím poslat zpět způsobem, který nezpůsobí objednateli žádné náklady.Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Termín pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

Adresa : Lékárna U české koruny s.r.o.

             nám.K.V.Raise 163

507 81   Lázně Bělohrad

3.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


 3.1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f ) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 3.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 3.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1) občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno písemně do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny  náměstí  k.V.Raise 163,507 81 Lázně Bělohrad či na adresu elektronické pošty prodávajícího lekarnalb@seznam.cz.
3.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do 14 pracovních dnů od písemného odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží zaslané kupujícím zpět na dobírku nebude prodávajícím převzato. Náklady spojené s vrácením zboží při odstoupení od kupní smlouvy nese kupující.
3.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3. 2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
3.5. Zboží vraťte prodávajícímu nepoškozené a neopotřebené (nemontované) a je-li to možné, v původním obalu. Prodávající provede přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, tzn., bylo-li zboží použito.
3.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
3.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.


4.OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jednotlivé produkty si vybíráte z naší nabídky.
Vaši objednávku Vám zpětně potvrdíme e-mailem, kde budete také informováni o dodací lhůtě, pokud není zboží v odpovídajícím množství na skladě.
Každou objednávku vyřídíme do 2-3 pracovních dnů.
V případě nejasností nebo dotazů, nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 493 792 273, popř. lekarnalb@seznam.cz.
Tato informační služba poskytovaná farmaceutem nebo farmaceutickým asistentem po vymezenou provozní dobu slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky a závady v jakosti léčivých přípravků, které jí byly oznámeny.


5.ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží zasíláme:
vlastním kurýrem
kurýrem PPL
poštou
zboží si můžete také převzít osobně v naší lékárně v Lázních Bělohrad

Zboží zasíláme pouze po České republice.

Všechny zásilky budou odeslány objednateli nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky, nebo aby bylo objednateli nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze zásilku dodat.


6.PLATBA ZA ZBOŽÍ DLE ZPŮSOBU DODÁNÍ

vlastním kurýrem – platba v hotovosti, při nákupu nad 1.500,- Kč dopravu do vzdálenosti 20 km neúčtujeme
kurýrem PPL       – 99 Kč (dobírka +30 Kč). Při nákupu nad 2.000,- doprava zdarma
Českou poštou    – 99 Kč (dobírka +30 Kč). Při nákupu nad 2.000,- doprava zdarma
Osobní odběr v kamenné lékárně – platba v hotovosti, platební kartou a nebo poukázkami SODEXO,Edenred, Unišek+

BALNÉ naše lékárna NEÚČTUJE.